Statut Fundacji

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Dobry Pomysł” zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Adama Turka oraz Radosława Olszewicz zwanych dalej “Fundatorami”, aktem notarialnym, spisanym w dniu 25 czerwca 2019r. we Włocławku.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018r. poz. 1491) oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Włocławek.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja używa pieczęci, z napisem wskazującym jej nazwę.

§ 3

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 4

Celami Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie:

 1. ochrony i promocji zdrowia,
 2. przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym,
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 5

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 2. wspieranie finansowe i niefinansowe osób niepełnosprawnych,
 3. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących  do  realizacji  celu  Fundacji i nieodpłatne ich przekazywanie lub udostępnianie,
 4. podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczanie zjawisk patologii społecznych, w tym w szczególności narkomanii, alkoholizmu i przemocy
 5. zatrudnianie osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w prowadzonym przedsiębiorstwie społecznym,
 6. organizację oraz jej wspieranie w zakresie prowadzenia zajęć sportowych, turniejów dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży, w szczególności wykluczonej społecznie,
 7. organizację koncertów, imprez, spotkań kulturalnych oraz wspieranie w ich organizacji uwzględniających udział osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, w szczególności wykluczonej społecznie.
 8. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w § 4.
 9. przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tego celu,
 10. skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych,
 11. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym w § 4,
 12. upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
 13. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu celów Fundacji wymienionych w § 4.
 14. Działalność Fundacji, o której mowa w ust.1 ma w całości charakter nieodpłatny.

§ 6

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 8

Fundacja nie ma prawa:

1)     udzielać  pożyczek  lub  zabezpieczać  majątkiem  Fundacji  zobowiązań  w  stosunku  do fundatorów,  członków  organów  Fundacji  lub  pracowników  Fundacji  oraz  osób,  z  którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)   przekazywać  majątku  Fundacji  na  rzecz  fundatorów,  członków  organów  Fundacji  lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)     wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4)     zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 9

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i subwencji oraz grantów,
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
 6. dochodów z majątku Fundacji.
 7. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację jej celów statutowych określonych w § 4.

§ 10

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji

§ 11

 1. Władzą fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”

§ 12

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego członka zarządu, Prezesa Zarządu powoływanego i odwoływanego przez Fundatorów.
 2. Członek/członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji oraz jej jednostkach organizacyjnie podległych, na podstawie umowy o pracę na określonym w niej stanowisku, z wydzielonym zakresem czynności.

§ 13

 1. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz, kieruje bieżącą działalnością Fundacji i podejmuje w tym zakresie decyzję i uchwały oraz ustala kierunki działania Fundacji.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) określanie corocznie kierunków i planów działalności statutowej

2) zarządzanie majątkiem Fundacji

3) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów

4) ustalanie potrzeb i wielkości zatrudnienia w Fundacji oraz wielkości środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników

5) ustalanie zasad wypłacania wynagrodzeń w Fundacji oraz zasad porządku w procesie pracy,

6) podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej

7) ustalenie kwoty środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej,

Sposób Reprezentacji

§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

Prowadzenie działalności gospodarczej

§ 15

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

 1. produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, 26.51.Z
 2. produkcja elementów elektronicznych, 26.11.Z
 3. pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 96.01.Z
 4. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, 49.31.Z
 5. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura. 82.19.Z

§ 16

Z majątku Fundacji Zarząd może przeznaczyć środki na prowadzenie działalności gospodarczej w miarę potrzeby.

§ 17

Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 18

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej –przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.

§ 19

Zakładem kieruje jednoosobowo Prezes Fundacji lub ustanowiony przez Zarząd pełnomocnik.

§ 20

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

§ 21

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami.

Zmiana Statutu

§ 22

1. Zmiany statutu mogą dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

2. Decyzje dot. zmiany statutu podejmuje jednomyślnie Zarząd, w obecności pełnego jego składu.

Postanowienia końcowe

§ 23

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 25

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

§ 26

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 27

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zarząd Fundacji.