Cel powołania Fundacji

Głównym celem powołania Fundacji „Dobry Pomysł" było utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego, które w ramach prowadzonej działalności aktywizuje społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne z terenu miasta Włocławka i jego okolic. Projekt udało się zrealizować dzięki wsparciu uzyskanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II Edycja", Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo" – 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Więcej informacji nt. Przedsiębiorstwa Społecznego w zakładce „Przedsiębiorstwo Społeczne” 

Wypracowany zysk z prowadzonej działalności gospodarczej przekazywany jest na realizację celów statutowych, którymi są:

– ochrona i promocja zdrowia,

– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

– działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

– działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Obecnie Fundacja „Dobry Pomysł” nie posiada statusu OPP.